Skip to content

Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine persondata

 

Mammen Mejerierne A/S og koncernforbundne selskaber arbejder løbende på at sikre korrekt behandling af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning inden for databeskyttelse; databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt databeskyttelsesloven.

Det er vigtigt for os, at du som kunde, leverandør, samarbejdspartner eller ansat hos Mammen Mejerierne kan føle dig tryg, når du giver os dine personoplysninger. Netop derfor stræber vi mod at sikre et højt beskyttelsesniveau i forbindelse med behandling af persondata. Denne persondatapolitik er udarbejdet med det formål at beskrive vores indsamling, behandling og beskyttelse af persondata i Mammen Mejerierne. Dernæst er formålet at beskrive dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

 

1.   Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig og vores kontaktoplysninger er følgende:

Mammen Mejerierne A/S
Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro
CVR-nr.: 69980015

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os på GDPR@mammenost.dk.

 

2. Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig behandler vi dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere og for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

 

Brug af kontaktformularen på hjemmeside

Hvis du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden i forbindelse med en reklamation, behandler vi de angivne personoplysninger, samt din besked. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne kontakte dig og give dig en tilbagemelding på din reklamation.

 

Kommunikation med kunder, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt

Når du kontakter os som kunde, leverandør, samarbejdspartner o.l., indsamler vi de personoplysninger, som du giver os. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne vende tilbage på din henvendelse samt indgå og administrere samarbejdet med dig som kunde, leverandør eller samarbejdspartner.

Der vil typisk være tale om indsamling af almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger.

Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet og opfyldelse af aftalen med dig. Derudover indsamler og behandler personoplysningerne af hensyn til administration, herunder opfyldelse af vores forpligtelser samt varetagelsen af vores interesser.

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til ovennævnte formål.

 

Bogføring

Vi har i henhold til bogføringsloven pligt til at gemme alle regnskabsbilag i 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføringen. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

 

Marketingaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter.

Vi bestræber os på, kun at indsamle de nødvendige personoplysninger for at kunne opfylde det legitime formål med aktiviteterne. Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. formidling via sociale medier.

I vores markedsføring anvender vi en række sociale medier. Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn), kan vi som led heri behandle tilgængeligt personoplysninger om dig, herunder oplysninger om din IP-adresse, brugerinformationer, informationer som du deler på vores sider, oplysninger, omtalt i privatlivspolitikken gældende for det sociale medie, du benytter (du kan finde privatlivspolitikken på det sociale medies hjemmeside) samt øvrige informationer du vælger at videregive til os.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, du vælger at offentliggøre via vores sider på sociale medier, vil blive delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt.

 

Når du besøger vores Facebook, instagram eller LinkedIn-side 

Når du besøger vores Facebook-, instagram- eller LinkedIn-side, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Formålet med vores behandling er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores ydelser og besvare henvendelser og lignende. Der indsamles typisk navn og andre personoplysninger som relateres til din brugerprofil.

Der er tale om, at vi har et delt dataansvar med Facebook og LinkedIn, og at de ikke udelukkende handler efter vores instruks. Så hvis du ikke ønsker, at de behandler dine personoplysninger til andre formål end de af vores nævnte, beder vi dig om at undlade at besøge vores sider på Facebook, instagram og LinkedIn.

Dine oplysninger opbevares, indtil du vælger at slette dem, eller så længe siderne eksisterer. Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer.

 

Ved jobansøgning

Hvis du ansøger om et ledigt job eller sender os en uopfordret jobansøgning, indeholder den personoplysninger. Der kan være tale om almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, referencer og udtalelser, uddannelsesbeviser m.v.

Vi behandler alene de oplysninger som du giver os med det formål at opstarte en eventuel ansættelsesproces. Vi henstiller til, at du ikke sender os fortrolige eller følsomme personoplysninger såsom CPR-nummer, oplysning om helbredsforhold og øvrige følsomme personoplysninger.  

Oplysninger om jobansøgere der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning, såfremt der ikke indgås aftale om en længere opbevaringsperiode.

 

Under ansættelse

Under din ansættelse behandler vi de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Formålet med behandlingen er at kunne administrere din ansættelse korrekt.

Oplysninger vedrørende tidligere ansatte slettes 5 år efter afslutningen af den periode, hvor personalesagen er afsluttet.

 

3.   Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Vi skal som dataansvarlig sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert. Derfor stiller vi høje krav til de databehandlere, der behandler personoplysninger efter vores instruks.

Vi sikrer blandt andet, at der indgås databehandleraftaler med de leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af os. Aftalerne indeholder vores instruks og krav til sikker behandling af dine personoplysninger.

 

4.   Videregivelse af personoplysninger 

Videregivelse af personoplysninger foretages kun med legitime formål i forbindelse med at opfylde vores aftaler og forpligtigelser og efter aftale.

 

5.   Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

6.   Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller databehandlere som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse og har et lovligt overførselsgrundlag.

 

7.   Behandling og opbevaring af personoplysninger

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR), har vi, baseret på udarbejdede risikovurderinger, etableret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. teknisk og fysisk sikring af data, indgåelse af tavshedserklæringer samt interne retningslinjer og procedurer for, hvordan virksomheden og medarbejdere skal behandle personoplysninger.

Disse foranstaltninger indebærer ligeledes en slettepolitik, som beskriver hvor længe vi opbevarer og hvordan vi sletter personoplysninger.

Personoplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige eller relevante til det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

 

8.   De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil indgå i en dialog med os, hvis du er utilfreds.

Datatilsynet kan kontaktes på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3319 3200

 

Persondatapolitikken er senest opdateret i august 2023.